Home

About Me

Photos

Favorite Links

Contact Me

Products
voor strand, kust en zee
Home
KustAdvies is een adviesbureau dat zich richt op beheer- en beleidsondersteunde advisering met betrekking tot kustgerelateerde zaken.
KustAdvies is in 2011 opgericht door prof. dr. G.M. Janssen.
Gerard Janssen is opgeleid tot marien ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zich in de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een allround kustecoloog.
Onder het motto “strand, meer dan zand” heeft hij in de afgelopen jaren aandacht gevraagd en gekregen voor de waarde van het strand als belangrijk ecosysteem, schakel tussen het mariene ecosysteem van de zee en het terrestrische ecosysteem van de duinen. Het strand herbergt een keur aan soorten van verborgen schoonheid. Het hele kustecosysteem heeft belangrijke functies, ecosysteem diensten, die het beschermen waard zijn.

KustAdvies werkt vanuit de visie dat menselijke activiteiten, sociaal- economische initiatieven en natuurwaarden in samenhang moeten worden bekeken.
Integraal Kustbeheer als basis voor een duurzame toekomst van de Nederlandse kust.
 
KustAdvies richt zich niet alleen op het toepassen van kennis in beheer en beleid, maar ook voorlichting, onderwijs en het voor een breed publiek toegankelijk maken van kennis over de kust zijn belangrijke kenmerkende werkzaamheden van het bureau.

Recente projecten waar KustAdvies bij betrokken is: Ecologisch Denkkader Zandsuppleties (Deltares); de kustverdediging Hondsbossche en Pettemerzeewering (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier); Kustsuppleties Ameland (Deltares); N2000 profieldocumenten (EL&I); Ecologische Kwaliteit Kustfundament (Kustatelier); Monitoring Zandmotor.


nutzooi en rotzooi aangespoeld op het strand
HomeAbout MePhotosFavorite LinksContact MeProducts
Footer message